Roller

Beskrivelse av øvrige roller/funksjoner

Rollene slik de er beskrevet vil kunne innehas av både frivillige og ansatte. En eller flere personer kan også ha flere roller samtidig. Daglig leder (øverste adm. leder) Bidra til at styrets beslutninger gjennomføres etter vedtektene og god styrepraksis. Informere styrets medlemmer om klubbens drift og aktiviteter. Sørge for at saker av vesentlig betydning forelegges …

Beskrivelse av øvrige roller/funksjoner Les mer »

Inkluderingsansvarlig

Hovedmålet for inkluderingsansvarlig er å bidra til å senke alle terskler for deltagelse. Det innebærer blant annet: Kontakt med NAV, Flyktningeorganisasjoner, skole og bydel om deltagelse. Jobbe for at klubben har et tilbud der utstyr er rimelig og ikke ekskluderende. Jobbe målrettet for å få med trenere og ledere med innvandrerbakgrunn av begge kjønn. Være …

Inkluderingsansvarlig Les mer »

Jenteansvarlig

Overordnet mål: Sørge for å ivareta nye jenter og deres foreldre, samt rekruttere jetner til de yngste årskullene. Generelle retningslinjer Sørge for å ivareta samtlige spillere på en rettferdig måte. Alle skal få tilbud om de samme mulighetene. Evaluere og videreutvikle relevante deler i sportsplan i samråd med sportslig leder. Klubbens kontaktpunkt for nye jentespillere …

Jenteansvarlig Les mer »

Fair Play-ansvarlig

Overordnet mål: Utvikle, forankre, synliggjøre hva klubben definerer som Fair Play Konkrete oppgaver: – Ansvarlig for å definere, implementere og følge opp Fair-play – Utarbeide en årlig Fair-play plan – Fremme aktivt Fair Play blant klubbens medlemmer og ansatte – Kontaktpunkt for NFF og OFK i Fair-play arbeidet – Utarbeide tiltak for å forbedre Fair-play …

Fair Play-ansvarlig Les mer »

Dommeransvarlig

Beskrivelse: Rekruttering og oppfølging av dommere er en kjerneoppgave i klubben. Aktivitetene våre er helt avhengige av at barn og ungdom inspireres til å bli fotballdommere. En spennende og lærerik aktivitet som dommer gir mange en verdifull deltakelse i vår idrett. For å lykkes med rekruttering og den viktige oppfølgingsfasen er det viktig at klubben …

Dommeransvarlig Les mer »

FIKS-ansvarlig

Overordnet mål: Sørge for at klubbens roller og personer er oppdatert i FIKS og at klubben innehar den nødvendige kompetansen som omhandler FIKS Konkrete oppgaver: – Brukeradministrasjon – sørge for at de relevante personene har de riktige tilgangene – Brukeropplæring – sørge for at relevante personer har nødvendig kunnskap om FIKS i forhold til rollen …

FIKS-ansvarlig Les mer »

Trenerveileder

Overordnet mål: Trenerveileder har ansvar for oppfølgingen av trenerne i klubben, både faglig og praktisk, og skal sørge for at sportsplan legges til grunn for all aktivitet som gjennomføres i regi av Frigg. Konkrete oppgaver: Ansvarlig for å planlegge og gjennomføre trenerforum for klubbens trenere Evaluere og revidere sportsplan i samråd med sportslig leder og …

Trenerveileder Les mer »

Kvalitetsklubbansvarlig

Overordnet mål: Sørge for at klubben følger opp de standarder som er krav til Kvalitetsklubb og at dette etterleves i praksis Konkrete oppgaver: Klubbens kontaktpunkt for NFF og OFK Leder av styringsgruppen Oppdaterer styret på arbeide som gjennomføres knyttet til kvalitetsklubb-konseptet Påse at rutiner, retningslinjer og dokumenter finnes og er i henhold til de krav …

Kvalitetsklubbansvarlig Les mer »

Rollebeskrivelser

Rekrutteringsansvarlig Kvalitetsklubbansvarlig Trenerveileder FIKS-ansvarlig Dommeransvarlig Fair Play-ansvarlig Inkluderingsansvarlig Jenteansvarlig

Rekrutteringsansvarlig

Overordnet mål: Sørge for å ivareta nye spillere og foreldre til klubben, samt rekruttere spillere til de yngste årskullene fra nærliggende skoler og barnehager. Generelle retningslinjer Sørge for å ivareta samtlige spillere på en rettferdig måte. Alle skal få tilbud om de samme mulighetene. Evaluere og videreutvikle relevante deler i sportsplan i samråd med sportslig …

Rekrutteringsansvarlig Les mer »