Økonomi og organisasjon

Beskrivelse av øvrige roller/funksjoner

Rollene slik de er beskrevet vil kunne innehas av både frivillige og ansatte. En eller flere personer kan også ha flere roller samtidig. Daglig leder (øverste adm. leder) Bidra til at styrets beslutninger gjennomføres etter vedtektene og god styrepraksis. Informere styrets medlemmer om klubbens drift og aktiviteter. Sørge for at saker av vesentlig betydning forelegges …

Beskrivelse av øvrige roller/funksjoner Les mer »

Komiteer/utvalg og øvrige sentrale funksjoner

Valgkomite (lovpålagt) Idrettsforeningen skal ha valgkomité som velges på fritt grunnlag på årsmøtet i idrettslaget, etter innstilling fra valgkomiteen/styret, og har som oppdrag å legge frem innstilling på kandidater til alle øvrige tillitsverv som skal velges på årsmøtet. For medlemmer til enhver tid se de aktuelle årsmøteprotokoller Kontrollkomite (lovpålagt) Kontrollkomiteen skal påse at foretatte disposisjoner …

Komiteer/utvalg og øvrige sentrale funksjoner Les mer »

Styrets sammensetning og oppgaver

Sammensetning Frigg Oslo FK har ett hovedstyre som dekker hele klubben. Det er ikke øvrige adskilte enheter eller styrefunksjoner. Det består av Leder, Nestleder, 7 medlemmer og 2 varamedlemmer. Lovpålagte oppgaver for styret finnes i klubbens vedtekter pkt. 18 STYRET OG OPPGAVER Leders hovedoppgaver: Er klubbens ansikt utad og klubbens representant i møter og forhandlinger …

Styrets sammensetning og oppgaver Les mer »