Rutiner og regler for Lagskonti (lagkasser)

Lagskonti (felles for alle lag)

Det er ikke anledning for lagene å ha bankkonto i privat regi, dette i hht. NIFs regler. Alle klubbens lag har egen bankkonto i regi av klubben. Det er kun daglig leder i samarbeid med et styremedlem som disponerer kontoene for lagkassene, men lagledere får tilsendt økonomisk status/kontoutskrift når som helst på forespørsel.

Alle lagets utgifter og inntekter skal gå via lagets konto. Men; innsamling av småbeløp og egenandeler (opp til ca. 500,- kr.) fra foresatte til f.eks. ekstra utstyr, cuper, avslutninger etc. samles opp av lagleder eller økonomisk ansvarlig for laget dersom dette er en annen person og settes deretter samlet inn på lagets konto. Dette for å unngå for mange bilag, samt at det på denne måten er lettere for lagene å følge opp internt.

Kvitteringer for utgifter som skal refunderes fra lagskontoen leveres på kontoret eller sendes pr epost til faktura@frigg.no. Det SKAL brukes bilagsskjema, det kan hentes fra:

http://cms.frigg.no/faktura/Frigg_Utleggsskjema.xls

Husk å påføre navn/lag, postadresse og kontonummer det skal refunderes til (hvis kvitteringer kommer direkte fra andre skal refusjon på forhånd godkjennes av lagleder/økonomiansvarlig – det kan gjøres ved å sende en epost og gjøre klubben oppmerksom på at det kommer et utlegg fra den og den).

Fakturaer eller annet som skal betales fra lagskontoen skal være stilet til Frigg Oslo FK og leveres direkte til klubben. Dersom faktura er stilet til en annen mottaker, skal den betales og så refunderes via bilagsskjema som ved andre utlegg.

Regnskap for lagene:

Lagene benytter samme konto, men midlene øremerkes de enkelte lagene. Midlene vil KUN brukes til lagets egne aktiviteter og IKKE overføres til klubben sentralt eller utbetales til andre lag. Midler som står på konto er tilknyttet laget og IKKE enkeltspillere. Dersom spillere slutter vil midlene bli stående disponible til laget som helhet.

Tilskudd til lagene (Ungdoms- og barneavdelingen)

Barneavdelingen

Hvert lag i barneavdelingen gis et økonomisk tilskudd fra klubben begrenset oppad til 10% av samlede treningsavgifter innbetalt av lagets medlemmer. Tilskuddet kan nyttes til aktiviteter rettet mot laget, for eksempel ekstra utstyr, treningsleir, ekstra cuper, avslutninger etc. Summen kan spares opp fra år til år, men må benyttes innen rimelig tid.

Tilskuddet kan benyttes når følgende kriterier er oppfylt:

 • Lagleder kan bekrefte at ALLE deltagende spillere har betalt (benytt utsendt link fra epost «Påmeldingsliste for ditt lag»). Send epost til medlem@frigg.no om at alle spillere er registrert, ev send kontaktinformasjon for spillere som ikke er registrert
 • Laget har fylt ut informasjon som bedt om i epost «Laginformasjon» for alle med faste oppgaver i laget
 • Refusjoner er sendt kontoret med korrekt utfylt informasjon (med bilagsskjema som angitt ovenfor).
 • Politiattest er søkt om og forevist klubben for alle som er pliktige å vise dette

Ungdomsavdelingen

Basert på ulike tiltak vil ungdomsavdelingen ha et felles tilskudd som det kan søkes om midler fra utover de enkelte innskudd fra lagene selv.

SØKNAD OM EKSTRA TILSKUDD TIL TRENINGSLEIR ELLER CUP:

Lagene fra 13-19 år (alder på laget det året reisen for søknaden gjelder) har anledning til å søke om tilskudd til:

 • Treningsleir
 • Cuper utenfor Norden

Oppholdets innhold og varighet:

 • Det skal legges opp et faglig og sosialt program for oppholdet med høy grad av sportslig innhold (minst 1 tr.økt eller kamp i snitt pr. dag)
 • Oppholdet skal ikke ha lenger varighet enn 1 uke inkludert reisetid
 • Det bør tilstrebes minst én treningskamp i løpet av et treningsopphold.
 • Deltakelse på cuper bør gi et rimelig antall kamper uavhengig av utfall

Formelle krav til søknad:

 • Oppholdet skal på forhånd være godkjent av sportskoordinator i f.t. klubbens generelle retningslinjer for deltakelse på treningsleir og cuper
 • Søknadsfrist: 1. desember (for opphold påfølgende år).

Det forutsettes at spillere som gis støtte er medlem i klubben og betaler treningsavgift/medlemskontingent for samme år innvilget støtte tildeles/benyttes. Slutter spilleren før avgifter er betalt må støtte refunderes.

Søknad sendes til daglig leder: admin@frigg.no

Oversikt over kontonr. til lagskonti:

NB! MERK ALLTID ALLE INNBETALINGER TYDELIG MED DET LAG SOM INNBETALINGEN TILHØRER
(For eksempel: G08 Marienlyst)

Gruppe
1503.16.53573 Kvinner senior
1503.19.76194 Herrer Senior A-lag
1503.62.47115 Senior bredde
1503.19.28947 Ungdom
1503.62.47107 Barn
1503.10.24908 Bandy