Innkalling ordinært årsmøte 22. mars 2017 kl 19.00


Oppdatering: Ingen endringer til dagsorden:

Saksliste

 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
 3. Velge dirigent(er), referent (er) samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
 4. Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger. – se årsrapport
 5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand. – se årsrapport
 6. Behandle forslag og saker.
  1. SAK 20017001 Endring av Lov for Frigg Oslo Fotballklubb – antall styremedlemmer
 7. Fastsette medlemskontingent.
  1. Styret foreslår: ingen endring.
  2. Forslag om lik treningsavgift – se «TIL PKT 7 Fastsette medlemskontingent»
 8. Vedta idrettslagets budsjett – se årsrapport
 9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
  1. Ingen endringsforslag
 10. Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere idrettslagets regnskap idrettslagets regnskap
  1. Styret instiller på fortsatt samarbeide med Nitschke AS
 11. Foreta følgende valg:
  1. a) Leder og nestleder– se dokument «fra Valgkomité»
  2. b) 7 styremedlemmer og 2 varamedlem – se dokument «fra Valgkomité»
  3. c) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9 -– se dokument «Innstilling om disiplinærutvalg»
  4. d) Kontrollkomité med minst 2 medlemmer. – se dokument «fra Valgkomité»
  5. e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett.
   1. Styret foreslår: Styret gis fullmakt til å velge disse represanter
  6. f) Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte – se dokument «Innstilling av medlemmer til valgkomité»

I henhold til Frigg Oslo FKs vedtekter (Lov for Frigg Oslo FK) § 13 innkalles det til ordinært årsmøte 22. mars 2017 kl 19.00 på Klubbhuset.

Dagsorden:

 1. Godkjenne de stemmeberettigete.
 2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.
 3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.
 4. Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.
 5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
 6. Behandle forslag og saker.
 7. Fastsette medlemskontingent.
 8. Vedta idrettslagets budsjett.
 9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
 10. Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere idrettslagets regnskap.
 11. Foreta følgende valg:
 12. Leder og nestleder
 13. 7 styremedlemmer og 2 varamedlem
 14. Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9.
 15. Kontrollkomité med minst to medlemmer.
 16. Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
 17. Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.

Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt inn til styret senest to uker før årsmøtet, jf Lov for Frigg Oslo FK § 13 annet ledd. Forslag sendes skriftlig til post@frigg.no.

Fullstendig saksliste og underlagsdokumenter vil være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet, jf Lov for Frigg Oslo FK § 13 annet ledd, på denne siden. Det inkluderer:

Årsberetning med

 1. Regnskap
 2. Noter til regnskap
 3. Revisorberetning
 4. Budsjett 2017

Valgkomiteens innstilling
Innstilling til valgkomite (Innstilling av medlemmer til valgkomité)
Innstilling til disiplinærutvalg (Innstilling om disiplinærutvalg)
Kontrollkomiteens beretning (se Årsberetning )
Innkomne forslag

Det er kommet to forslag før fristens utløp:

1) Til punkt 6 – behandle forslag og saker

2) TIl punkt 7 – bestemme medlemskontingent.

Budsjett 2017 (se Årsberetning )

Med hilsen fra

Styret i Frigg Oslo FK