Endelig saksliste og grunnlagsdokumenter til årsmøtet 2018


Saksliste/Forretningsorden med grunnlagsdokumenter

 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
 3. Velge dirigent(er), referent (er) samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
  • Styret innstiller Olav Braaten som dirigent
 4. Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger. – se årsrapport
 5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand. – se årsrapport
 6. Behandle forslag og saker. Ingen inkomne saker.
 7. Fastsette medlemskontingent.
  • Styret foreslår: ingen endring.
 8. Vedta idrettslagets budsjett – se årsrapport
 9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
 10. Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere idrettslagets regnskap idrettslagets regnskap
  • Styret instiller på fortsatt samarbeide med Nitschke AS
 11. Foreta følgende valg:
  1. a) Leder og nestleder– se dokument «fra Valgkomité»
  2. b) 7 styremedlemmer og 2 varamedlem – se dokument «fra Valgkomité»
  3. c) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9
  4. d) Kontrollkomité med minst 2 medlemmer. – se dokument «fra Valgkomité»
  5. e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett.
   • Styret foreslår: Styret gis fullmakt til å velge disse represanter
  6. f) Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte – se dokument «Innstilling av medlemmer til valgkomité»

I henhold til Frigg Oslo FKs vedtekter (Lov for Frigg Oslo FK) § 13 innkalles det til ordinært årsmøte 21. mars 2018 kl 19.00 på Klubbhuset.

Fullstendig saksliste og underlagsdokumenter er gjort tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet, jf Lov for Frigg Oslo FK § 13 annet ledd, på denne siden. Det inkluderer:

Årsberetning med

 1. Regnskap
 2. Noter til regnskap
 3. Revisorberetning
 4. Budsjett 2018

Valgkomiteens innstilling
Innstilling til valgkomite (Innstilling av medlemmer til valgkomité)
Kontrollkomiteens beretning (se Årsberetning )
Innkomne forslag

 • Ingen innkomne forslag

Budsjett 2018 (se Årsberetning )