Saksgrunnlag til årsmøtet 14 mars kl 1900

I henhold til Frigg Oslo FKs vedtekter (Lov for Frigg Oslo FK) § 13 er det innkalt til ordinært årsmøte 14. mars 2019 kl 19.00 på Klubbhuset.

Dagsorden:

 1. Godkjenne de stemmeberettigete.
 2. Godkjenne innkallingen, sakslisten og forretningsorden.
 3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.
 4. Behandle idrettslagets årsberetning,.
 5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
 6. Behandle forslag og saker.
 7. Fastsette medlemskontingent.
 8. Vedta idrettslagets budsjett.
 9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
 10. Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere idrettslagets regnskap.
 11. Foreta følgende valg:

a) Leder og nestleder
b) 7 styremedlemmer og 2 varamedlem
c) Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9.
d) Kontrollkomité med minst to medlemmer.
e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
f) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.

 

Fullstendig saksliste og underlagsdokumenter:

Pkt 4 og 5

Årsberetning 2018 med

 1. Regnskap
 2. Noter til regnskap
 3. Revisorberetning
 4. Budsjett 2019
 5. Kontrollkomiteens beretning

 

Innkomne forslag

Pkt 6 forslag og saker

6.1 Knut Krogh-Tonning utnevnes til æresmedlem

6.2 Skolelag i barnefotball

6.3 Avsetting til fond

 

Pkt 7 medlemskontingent

7. medlemskontingent forslag 1

7. medlemskongintent forslag 2

 

Pkt 8 budsjett

Forslag til Hovedbudsjett 2019 (se årsberetning over)

 

Pkt 9 vedta organisasjonsplan

Organisasjonsplan

 

Pkt 10 Valg av revisor

Forslag: Videreføre samarbeidet med Nitschke AS

 

Pkt 11 foreta valg

Valgkomitéens innstilling

Styrets innstilling til valgkomité

 

Med hilsen fra
Styret i Frigg Oslo FK