22692073

Innkalling til ordinært årsmøte 4 mars 2020 kl 19.00


I henhold til Lov for Frigg Oslo FK) § 14 innkalles det til ordinært årsmøte 4. mars 2020 kl 19.00 på Klubbhuset.
Dagsorden:

Årsmøtet skal:

 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
 2. Velge dirigent(er).
 3. Velge protokollfører(e).
 4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.
 5. Godkjenne innkallingen.
 6. Godkjenne saklisten.
 7. Godkjenne forretningsorden.
 8. Behandle idrettslagets årsberetning.
 9. Behandle idrettslagets regnskap, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning og revisors beretning.
 10. Behandle forslag og saker.
 11. Fastsette medlemskontingent på minst kr 50, og treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette treningsavgifter.
 12. Vedta idrettslagets budsjett.
 13. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
 14. Foreta valg av styreleder, nestleder, styremedlemmer, varamedlemmer til styret, kontrollkomité, representanter til ting og møter (eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene) og valgkomité, samt øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan
 15. Engasjere revisor til å revidere idrettslagets regnskap.

Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt inn til styret senest to uker før årsmøtet, jf Lov for Frigg Oslo FK § 14 annet ledd. Forslag sendes skriftlig til post@frigg.no.

Fullstendig saksliste og underlagsdokumenter vil være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet, jf Lov for Frigg Oslo FK § 14 annet ledd, på denne siden. Det inkluderer:
Årsberetning 2019 med

 1. Regnskap
 2. Noter til regnskap
 3. Revisorberetning
 4. Budsjett 2020

Valgkomiteens innstilling
Innstilling til valgkomite
Kontrollkomiteens beretning
Innkomne forslag
Budsjett 2020

Med hilsen fra
Styret i Frigg Oslo FK