Innkalling til ekstraordinært årsmøte

Nå er kandidatene til ny valgkomite klare.

INFORMASJON FRA STYRET I FRIGG OSLO FOTBALLKLUBB

Innkalling til ekstraordinært årsmøte tirsdag 10. februar kl. 19:00 på klubbhuset.

BAKGRUNN

Etter det ekstraordinære årsmøtet 7. januar 2015, besluttet valgkomiteens medlemmer å trekke seg. Det innebærer at Frigg er forpliktet til å innkalle til et nytt ekstraordinært årsmøte for å velge nye medlemmer til valgkomiteen.


SAKSLISTE

Valg av ny valgkomité.

 

VALGKOMITEEN

Valgkomiteen i Frigg består av en leder, to medlemmer, samt ett varamedlem. Valgkomiteen skal velges på klubbens årsmøte, og skal på vegne av årsmøtet plukke ut kandidater som kan være aktuelle til Frigg styre.

 

 DELTAGELSE PÅ DET EKSTRAORDINÆRE ÅRSMØTET

Frigg Oslo Fotballklubb har en forventning til at alle lagledere, medlemmer og involverte i klubben stiller på det ekstraordinære årsmøtet – på linje med forventningen om at alle stiller på det ordinære årsmøtet i februar/mars.

For å ha stemmerett – og være valgbar – må man være fylt 15 år, og hatt gyldig medlemskap i minst 1 måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene, jfr. Norges Idrettsforbunds (NIF) lov § 2-5. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt, jfr. NIFs lov § 2-9.

Lagledere og trenere samt andre med tillitsverv i klubben er automatisk medlemmer av klubben (dette kan du sjekke opp med klubbens sekretariat).

Medlemslister blir lagt ut for avkryssing på møtet. Vær derfor ute i god tid før møtestart kl. 19:00.

FORESLÅTTE KANDIDATER

De innstilte kandidatene til valgkomiteen, er:
Per W Johnsen
Øyvind Lehre Hagen
Ståle Jahren
Berit Hogstad

 Det sittende styrets innstilling til ny valgkomité utelukker ikke benkeforslag fra salen og at disse blir tatt med i vurderingen og avstemningen hvis det ekstraordinære årsmøtet åpner for det. Det skaper engasjement for klubben og er etter vår mening bra så lenge det gjøres på en skikkelig måte. De som blir foreslått må være forberedt på å argumentere for sitt kandidatur.

Vi ber om at alle kandidater forholder seg til følgende dokumenter:

a) Frigg 2019 (http://www.frigg.no/filer/Frigg_OFK_2019.pdf), som ble vedtatt på sist årsmøte

b) Vedtektene til klubben (http://frigg.no/filer/Frigg_OFK_vedtekter.pdf)

c) Lover for Norges Idrettforbund (https://lovdata.no/dokument/NIFL/niflov/2011-05-08-1).

Hvis noe er uklart eller det er spørsmål, ta gjerne kontakt med oss.

Frigghilsen fra

Styreleder Geir Hustad, tlf. 92429843, epost: styreleder@frigg.no

Nestleder Sverre Paulsen, tlf. 95937755, epost: svpaulsen@hotmail.com

You may also like...