Innkalling til ordinært årsmøte 4 mars 2021 kl 19.00

I henhold til Lov for Frigg Oslo FK) § 14 innkalles det til ordinært årsmøte 4. mars 2020 kl 19.00 Årsmøtet vil avholdes digitalt – påmeldte har nå fått invitasjon til å delta via Microsoft Teams. Dersom du trenger teknisk hjelp, vennligst send epost til post@frigg.no .

Vi ber om forhåndspåmelding

På grunn av den pågående pandemien, og skiftende tiltak i Oslo, vil møtet bli avholdt digitalt. Dette er det nå anledning til, jf. uttalelse gitt av NIFs lovutvalg 12. mars 2020.

Det er viktig for styret at vi får vite hvem som ønsker å delta på forhånd, slik at vi ved behov kan oversende relevant informasjon om gjennomføringen av årsmøtet på forhånd, samt at vi kan kontakte deltakerne direkte dersom det skulle oppstå tekniske problemer under årsmøtet.  

Er du usikker på om du kan delta er det bare å melde deg på, det er ikke krav til at du møter om du melder deg på.

Alle som ønsker å delta bes derfor om å registrere seg innen 02.03.2021 kl. 23:59 

–>

Dagsorden (med saksgrunnlag):

 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
 2. Velge dirigent(er).
 3. Velge protokollfører(e).
 4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.
 5. Godkjenne innkallingen.
 6. Godkjenne saklisten.
 7. Godkjenne forretningsorden.
 8. Behandle idrettslagets årsberetning.
  Se årsberetning 2020 nederst på siden
 9. Behandle idrettslagets regnskap, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning og revisors beretning.
  Se årsberetning 2020 nederst på siden
 10. Behandle forslag og saker.
  Ingen innkomne forslag
 11. Fastsette medlemskontingent og gi fullmakt til å fastsette treningsavgifter.
  Styret foreslår: ingen endringer, (kontingent opprettholdes på 400,- for 2022 og styret har fortsatt fullmakt til å fastsette treningsavgifter).
 12. Vedta idrettslagets budsjett.
  Se årsberetning 2020 nederst på siden for styrets budsjettforslag
 13. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
  Ingen endringsforslag til behandling.
 14. Foreta følgende valg:
  a) Styre med leder, nestleder, 7 styremedlemmer og 2 varamedlemmer.
  Valgkomitéens innstilling

  b) Kontrollutvalg med to medlemmer og ett varamedlem(mer).
  Valgkomitéens innstilling
  Styret foreslår: Styret gis fullmakt til å supplere kontrollutvalget med varamedlem.

  c) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
  Styret foreslår: Styret gis fullmakt til å velge disse representantene.

  d) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.
  Styret innstiller Per Wilhelm Johnsen som leder og Lasse Lønnebotn og Claudia Gjerding som medlemmer i valgkomiteen samt at styret gis fullmakt til å supplere valgkomiteen med varamedlem.

  e) Eventuelt øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan.
  Styret foreslår: Styret gis fullmakt til å utnevne bandyutvalg

  For punkt 14 a) til e) gjelder:
  Ledere og nestledere velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet. Der det velges flere varamedlemmer skal det velges 1. varamedlem, 2. varamedlem osv.
 15. Engasjere revisor til å revidere idrettslagets regnskap.
  Styret innstiller på fortsatt samarbeide med Nitschke AS

Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt inn til styret senest to uker før årsmøtet, jf Lov for Frigg Oslo FK § 14 annet ledd. Forslag sendes skriftlig til post@frigg.no.

Fullstendig saksliste og underlagsdokumenter vil være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet, jf Lov for Frigg Oslo FK § 14 annet ledd, på denne siden. Det inkluderer:

Frigg OFK årsberetning 2020 (inkludert følgende dokumenter:)
 1. Styrets beretning 2020
 2. Regnskap 2020
 3. Noter til regnskap
 4. Revisorberetning
 5. Budsjett 2021
 6. Kontrollutvalgets beretning

Andre dokumenter til årsmøtet:

Valgkomiteens innstilling

Med hilsen fra
Styret i Frigg Oslo FK

You may also like...