Saksgrunnlag til årsmøtet 2020 – 4 mars kl 1900

I henhold til Frigg Oslo FKs vedtekter (Lov for Frigg Oslo FK) § 14 er det innkalt til ordinært årsmøte 4. mars 2020 kl 19.00 på Klubbhuset.

Dagsorden og sakgsgrunnlag:

 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
 2. Velge dirigent(er).
 3. Velge protokollfører(e).
 4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.
 5. Godkjenne innkallingen.
 6. Godkjenne saklisten.
 7. Godkjenne forretningsorden.
 8. Behandle idrettslagets årsberetning.
  Se årsberetning 2019 nederst på siden
 9. Behandle idrettslagets regnskap, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning og revisors beretning.
  Se årsberetning 2019 nederst på siden
 10. Behandle forslag og saker:
  Ett innkommet forslag.
  Vedtaksforslag fra Steinar Ims: «Frigg OFK skal årlig (i løpet av januar) sende ut påminnelse om betaling av medlemsskap på nett (nyhetsoppslag) og alltid via e-post og/eller sms til sine medlemmer. Sammen med påminnelsen skal det ligge informasjon om hvor og hvor mye medlemmene betaler medlemsskap – det gjelder også for medlemmer som kun betaler grunnbeløpet for medlemsskap (ingen treningsavgift). Samme informasjon skal alltid ligge lett tilgjengelig på nettsidene om medlemsskap til Frigg. På nettsiden om medlemsskap skal det fremgå tydelig og enkelt hvilke typer medlemsskap klubben tilbyr og at klubben aktivt ønsker medlemmer som kan bidra til klubbens drift og styring.»
  Les motivasjon her.
  Styrets kommentar: Dette vil bli løst i og med innføring av Spond som medlemssystem
 11. Fastsette medlemskontingent og treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette treningsavgifter.
  Styret foreslår: ingen endringer, (kontingent opprettholdes på 400,- for 2021 og styret har fortsatt fullmakt til å fastsette treningsavgifter).
 12. Vedta idrettslagets budsjett.
  Se årsberetning 2019 nederst på siden for budsjett 2020.
 13. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
  Ingen endringsforslag til behandling.
 14. Foreta valg av:
  a) styreleder, nestleder, 7 styremedlemmer, 2 varamedlemmer til styret
  Valgkomiteens instilling

  b) kontrollutvalg
  Valgkomiteens instilling
  Styret foreslår: Styret gis fullmakt til å supplere kontrollutvalget med varamedlem.

  c) representanter til ting og møter (eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene)
  Styret foreslår: Styret gis fullmakt til å velge disse representantene

  d) valgkomité
  Styret innstiller Per Wilhelm Johnsen som leder og Lasse Lønnebotn og Madelene Andersen som medlemmer i valgkomiteen samt at styret gis fullmakt til å supplere valgkomiteen med varamedlem.

  e) eventuelt øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan
  Styret foreslår: Styret gis fullmakt til å utnevne bandyutvalg
 15. Engasjere revisor til å revidere idrettslagets regnskap.
  Styret innstiller på fortsatt samarbeide med Nitschke AS

Fullstendig saksliste og underlagsdokumenter inkluderer:
Årsberetning 2019 med

 1. Regnskap
 2. Noter til regnskap
 3. Revisorberetning
 4. Budsjett 2020

For følgende dokumenter:
Valgkomiteens innstilling – se over
Innstilling til valgkomite – se over
Kontrollkomiteens beretning – se årsberetning 2019
Innkomne forslag – se over
Budsjett 2020 – se årsberetning 2019

Med hilsen fra
Styret i Frigg Oslo FK

You may also like...