Salgsvilkår for Frigg Oslo Fotballklubbs billettsalg på nett og app.

1. Avtalen
Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og
eventuelt særskilt skriftlig avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom
opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det
ikke strider mot ufravikelig lovgivning.
Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av
varer mellom næringsdrivende og forbrukere.
2. Partene
Selger er Frigg Oslo Fotballklubb, Gydasvei 14, Majorstuen, 0304 Oslo, epost:
post@frigg.no, tel.: 22 69 20 73, organisasjonsnummer: 974965372, og betegnes i
det følgende som selger.
Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som
kjøper.
3. Pris
Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale.
Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader slik at kjøper har full
forutberegnelighet.
Prisene som er oppgitt er i norske kroner og inkludert eventuell mva.
Selger kan uten endre billettpris uten at det gis tilbakevirkende kraft for allerede
solgte billetter for samme kamp eller arrangement.
4. Avtaleinngåelse
Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til
selgeren.
Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i
tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen eller i kjøperens bestilling, og den annen
part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.
For å gjennomføre et kjøp må kjøper legge inn et gyldig mobilnummer, og en gyldig
e-post adresse dersom kjøper ønsker billett tilsendt på mail. Gjennom å legge inn
mobilnummer kan kjøpers kjøp administreres, og selger kan yte effektiv
kundeservice, samt sende billetter og kvittering for kjøpet.
Kjøper må også ha en gyldig konto hos vår betalingsformidler VIPPS.
Kundens personopplysninger blir behandlet i tråd med det til enhver tid gjeldende
regelverk for behandling av personopplysninger. Mer om dette finnes i klubbens
personvernerklæring som ligger på web og i appen.
5. Betalingen
Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til
kjøperen. Varen sendes direkte etter bekreftet kjøp hos VIPPS, forutsatt at
betalingsmiddel er gyldig.
Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren
reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samtidig som
billetten kjøpes.
Alle kjøp og betalinger håndteres av betalingsformidleren som opptrer som
databehandler på vegne av klubben.
Klubben aksepterer de betalingskort og betalingsformer som tilbys av VIPPS.
6. Levering
Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt billetten(e).
Billettene er overtatt i det øyeblikket kjøper har mottatt billetten(e) på e-postadressen som er registrert i forbindelse med kjøpet, sendt til det oppgitte
mobilnummeret, eller kjøper har lastet ned pdf-fil for utskrift.
I klubbens app og nettsalg skjer utsendelse av billetter elektronisk umiddelbart etter
bekreftet kjøp.
Billettene ligger elektronisk på din profil og kvittering blir levert til din e-post adresse
i PDF-format.
7. Angrerett
I tråd med angrerettloven § 22 tilbyr ikke klubben angrerett ved kjøp hvor det er
fastsatt en gyldighetsperiode for når tjenesten kan benyttes (sesongkort), og denne
har begynt å løpe.
8. Bruk av billettene
Dersom kjøper skal benytte billett kjøpt via klubbens app eller nettbutikk, må kjøper
ha kjøpt og fått lastet ned/utstedt en billett for riktig kamp, kampdag og
billettkategori før billetten brukes.
Billettene er utformet for utskrift i A4-format, visning i PDF-leser eller nettleser på
mobile enheter, eller for framvisning i klubbens app.
Billetten valideres enten gjennom skanning hos kontrollør, eller selv-validering for
fremvisning til kontrollør. Klubben kan avhengig av arrangement bestemme hvilken
metodikk for validering som skal benyttes.
Sesongbilletter gjelder kamper i en eller flere liga(er) i en gitt sesong, og er beskrevet
særskilt pr. sesongbillettype.
Klubben har rett til å endre kamptidspunkt innenfor samme dag uten at det medfører
erstatningsansvar eller rett til heving av kjøpet.
Dersom en kamp, eller arrangement flyttes til en annen dag, annen arena eller blir
kansellert, har kjøper rett på tilsvarende billett på tilsvarende arrangement. Dersom
en kamp omberammes vil nye billetter utstedes automatisk.
Ved kanselleringer, eller flytting til annen arena eller annen dag har kjøper rett på
refusjon av billetten(e). Krav om refusjon sendes til refusjon@alphaentrance.com
som videreformidler kravet til klubben.
9. Klubbens ansvar
Nettbutikken og appen vil normalt være tilgjengelig og fungere uten feil eller
mangler. Klubbens nettbutikk og app er imidlertid avhengig av flere systemer for å
fungere optimalt. For eksempel kan billettkjøp mellom 02:00 og 05:00 være
utilgjengelig på grunn av vedlikehold.
Klubben er ikke ansvarlig for direkte eller indirekte tap som kjøper eller noen andre
påføres i forbindelse med bruk eller at klubbens nettbutikk ikke kan benyttes som
forutsatt.
10. Kundens ansvar
Kjøper er ansvarlig for å kjøpe korrekt billett i samsvar med de krav vi har for hver
billettkategori, herunder riktig alderskategori, ledsagerbevis, etc., samt å medbringe
nødvendig dokumentasjon på rett til kjøp i en gitt kategori.
Kjøper er ansvarlig for å oppgi korrekte opplysninger.
Kjøper er ansvarlig for å benytte et gyldig betalingsmiddel.
Ved bruk av mobil enhet er kjøper ansvarlig for at enheten er tilgjengelig, skjermen
leselig, og at enheten har tilstrekkelig batteri for fremvisning av billett til klubbens
kontrollører ved innslippsslusene.
11. Kontakt oss
Ved tekniske problemer kan support@alphaentrance.com benyttes, ellers kan kjøper
henvende deg til klubben på kontaktinformasjonen angitt i toppen av disse
vilkårene. Oslo 29/3-2019 Frigg Oslo FK