Komiteer/utvalg og øvrige sentrale funksjoner

Valgkomite (lovpålagt)

Idrettsforeningen skal ha valgkomité som velges på fritt grunnlag på årsmøtet i idrettslaget, etter innstilling fra valgkomiteen/styret, og har som oppdrag å legge frem innstilling på kandidater til alle øvrige tillitsverv som skal velges på årsmøtet.
For medlemmer til enhver tid se de aktuelle årsmøteprotokoller

Kontrollkomite (lovpålagt)

Kontrollkomiteen skal påse at foretatte disposisjoner i driftsåret er i samsvar med årsmøtets budsjett, vedtak, lov og reglementer, og skal sammen med regnskapsfører gjennomgå foreningens regnskaper etter at disse er revidert av revisor. Innberetning skjer til styret. Årsrapport oversendes årsmøtet.
For medlemmer til enhver tid se de aktuelle årsmøteprotokoller

Cupkomite (oppnevnt)

Cupkomitéen har ansvar for gjennomføring av Friggs to store barnecuper. Den skal settes sammen av foresatte for årgangen som i løpet av året fyller 11 år. Detaljerte oppgaver er lagt ut i egen cupmanual på frigg.no.
For spørsmål og kontaktinformasjon; send epost til post@frigg.no

Anleggskomité (oppnevnt)

Anleggskomiteens mandat er knyttet til initiering av nyanlegg, oppfølging av byggesaker og rehabilitering av eksisterende anlegg. I tillegg bistår anleggskomitéen administrasjonen rundt oppgaver knyttet til bruk og drift av anlegg.
For spørsmål og kontaktinformasjon; send epost til post@frigg.no

Dommerkoordinator (oppnevnt)

Dommerkoordinator har ansvar for rekruttering, oppfølging og utdanning av dommere i Frigg.
Kontakt klubbens dommeansvarlig (styret: Simen Plejdrup-Rønningen s@plejdrup.net – administrativt: hamid@frigg.no )

Bandyutvalg (oppnevnt)

Bandyutvalget har mandat fra styret til å organisere bandyaktiviteter innenfor klubbens rammer og økonomi
Leder: Tor Audun Sørensen TorAudun.Sorensen@nif.idrett.no

Bandycup (oppnevnt)

Organiseres av bandyutvalget primo desember hvert år.