Veiledning for politiattest

Styret er pliktig til å avkreve politiattest fra alle som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Med mindreårige menes barn og unge under 18 år.

Klubben må ha klare rutiner for kontroll med politiattester for alle relevante verv.

Det innebærer:

 • Styret oppnevner en politiattestansvarlig.
 • Rutiner for kontroll med politiattester er implementert.
 • Status på at samtlige relevante verv i klubben har levert attest.

Klubben skal bekrefte at alle med relevante verv har levert gyldig politiattest

Ansvarlige for politiattest

Stilling og navn Eventuelt område
Nestleder Cecilie Moe Hele klubben (styrets ansvarlige)
Daglig leder Nils Henrik Solum Hele klubben
Klubbutvikler Hanne Neby Hele klubben
Bandyutvalgsmedlem Bandy

Link: Informasjon om politiattestordningen www.idrett.no/politiattest

 1. Politattestansvarlige skal registreres i FIKS og Sportsadmin
 2. De har da ansvar for at alle som faller inn under ordningen viser politiattest og at levert attest blir registrert.
 3. Det er derfor opprettet et personalregister med oversikt over alle aktive ansatte/frivillige som faller inn under ordningen. Denne listen oppbevares og oppdateres på klubbens Sharepointserver
 4. Fremgangsmåte er følgende: Alle nye som kommer inn i klubben får tilsendt en epost med;
  1. Vedlegg til opplasting
  2. Beskrivelse av fremgangsmåte

Hva er en politiattest?

En politiattest inneholder opplysninger om en person for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere er ilagt forelegg/dømt for brudd på enkelte bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser. Klubben har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold.

I Norge utstedes politiattest for den periode vedkommende har vært registrert bosatt i landet. For utlendinger med forholdsvis kort botid i Norge vil derfor attesten være av begrenset verdi idet den kun dekker vandelen i et avgrenset tidsrom.

NFFs krav er at politiattesten fornyes hvert tredje år.

I frivillige organisasjoner hvor det er krav om politiattest, skal denne innhentes og fremvises før personen starter i sitt verv. Etter fremvisning kan ikke organisasjonen rutinemessig kreve ny politiattest fra en som fortsatt har samme stilling/verv. Organisasjonen kan kreve ny politiattest hvis dette dreier seg om nytt verv eller endrede arbeidsoppgaver. Frivillig organisasjon må da utstede ny bekreftelse på dette.

Hvem omfattes?

Ordningen omfatter alle ansatte og frivillige over 15 år som skal utføre oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

”Tillits- eller ansvarsforhold” er ikke klart avgrensede størrelser, men et sentralt element er at det må være en relasjon som strekker seg over tid.

Grunnregelen: Er man i tvil, krever man politiattest.

Den primære gruppen er lagets støtteapparat, men det vil også omfatte instruktører eller andre ansatte/tillitsvalgte.

En oppsatt dommer skal ikke ha politiattest.

Dersom dommeren har en mentor- eller veilederoppgave i klubb eller krets, for eksempel over en sesong mot yngre dommere, skal han eller hun ha attest. Tilsvarende gjelder for andre instruktører innen ulike felt. I noen sammenhenger vil klubben benytte seg av eksterne fagpersoner som for eksempel tolker, fysioterapeuter eller lignende. Det er viktig at også disse fremviser politiattest, uavhengig av om man er ansatt, engasjert, tillitsvalgt eller frivillig.

Link: Informasjon om politiattestordningen www.idrett.no/politiattest

 1. Politattestansvarlige skal registreres i FIKS og Sportsadmin
 2. De har da ansvar for at alle som faller inn under ordningen viser politiattest og at levert attest blir registrert.
 3. Det er derfor opprettet et personalregister med oversikt over alle aktive ansatte/frivillige som faller inn under ordningen. Denne listen oppbevares og oppdateres av administrasjonen:
 4. Fremgangsmåte er følgende: Alle nye som kommer inn i klubben får tilsendt en epost med;
  1. Vedlegg til opplasting
  2. Beskrivelse av fremgangsmåte

Begge deler er tilgjengelige på