Beskrivelse av øvrige roller/funksjoner

Rollene slik de er beskrevet vil kunne innehas av både frivillige og ansatte. En eller flere personer kan også ha flere roller samtidig.

Daglig leder (øverste adm. leder)

 • Bidra til at styrets beslutninger gjennomføres etter vedtektene og god styrepraksis. Informere styrets medlemmer om klubbens drift og aktiviteter. Sørge for at saker av vesentlig betydning forelegges styret og at styrets beslutninger iverksettes.
 • Sørge for at klubbens budsjetter nås, og lede og disponere klubbens ressurser på en bærekraftig måte gjennom god økonomistyring.

Sportslig leder (fotball)

Sportslig leder er øverste ansvarlig for den sportslige delen i Frigg og skal jobbe strategisk og langsiktig med sportslig utvikling i henhold til sportsplan og sørge for at styrets beslutninger blir iverksatt.

Kullkoordinator fotball

Kullkoordinator har overordnet ansvar for alle spillere og trenere på årskullet, og er ansvarlig for planlegging av årsplan og treningsområder i henhold til klubbens sportsplan.

Trener fotball

Ansvarlig for planlegging og gjennomføring av treninger og kamper for egen treningsgruppe på SUPER-, EKSTRA-, eller BASIS-nivå

Trenerassistent fotball

Bistå kullkoordinator eller trener med gjennomføring av trening eller kamp

Driftsansvarlig:

Driftsansvarlig har ansvar for daglig drift av klubbens lokaler, anlegg og eiendeler.

Følgende roller er definert med egne sider i klubbhåndboken

Fair-play-ansvarlig

FIKS-ansvarlig

Kvalitetsklubbansvarlig

Rekrutteringsansvarlig

Trenerveileder

Dommeransvarlig

Jenteansvarlig

Inkluderingsansvarlig

Komiteer/utvalg og øvrige sentrale funksjoner

Valgkomite (lovpålagt)

Idrettsforeningen skal ha valgkomité som velges på fritt grunnlag på årsmøtet i idrettslaget, etter innstilling fra valgkomiteen/styret, og har som oppdrag å legge frem innstilling på kandidater til alle øvrige tillitsverv som skal velges på årsmøtet.
For medlemmer til enhver tid se de aktuelle årsmøteprotokoller

Kontrollkomite (lovpålagt)

Kontrollkomiteen skal påse at foretatte disposisjoner i driftsåret er i samsvar med årsmøtets budsjett, vedtak, lov og reglementer, og skal sammen med regnskapsfører gjennomgå foreningens regnskaper etter at disse er revidert av revisor. Innberetning skjer til styret. Årsrapport oversendes årsmøtet.
For medlemmer til enhver tid se de aktuelle årsmøteprotokoller

Cupkomite (oppnevnt)

Cupkomitéen har ansvar for gjennomføring av Friggs to store barnecuper. Den skal settes sammen av foresatte for årgangen som i løpet av året fyller 11 år. Detaljerte oppgaver er lagt ut i egen cupmanual på frigg.no.
For spørsmål og kontaktinformasjon; send epost til post@frigg.no

Anleggskomité (oppnevnt)

Anleggskomiteens mandat er knyttet til initiering av nyanlegg, oppfølging av byggesaker og rehabilitering av eksisterende anlegg. I tillegg bistår anleggskomitéen administrasjonen rundt oppgaver knyttet til bruk og drift av anlegg.
For spørsmål og kontaktinformasjon; send epost til post@frigg.no

Dommerkoordinator (oppnevnt)

Dommerkoordinator har ansvar for rekruttering, oppfølging og utdanning av dommere i Frigg.
Kontakt klubbens dommeansvarlig (styret: Simen Plejdrup-Rønningen s@plejdrup.net – administrativt: hamid@frigg.no )

Bandyutvalg (oppnevnt)

Bandyutvalget har mandat fra styret til å organisere bandyaktiviteter innenfor klubbens rammer og økonomi
Leder: Tor Audun Sørensen TorAudun.Sorensen@nif.idrett.no

Bandycup (oppnevnt)

Organiseres av bandyutvalget primo desember hvert år.

Styrets sammensetning og oppgaver

Sammensetning

Frigg Oslo FK har ett hovedstyre som dekker hele klubben. Det er ikke øvrige adskilte enheter eller styrefunksjoner. Det består av Leder, Nestleder, 7 medlemmer og 2 varamedlemmer.

Lovpålagte oppgaver for styret finnes i klubbens vedtekter pkt. 18

STYRET OG OPPGAVER

Leders hovedoppgaver:

 • Er klubbens ansikt utad og klubbens representant i møter og forhandlinger
 • Koordinerer styrets og klubbens totale aktivitet

Nestleders hovedoppgaver

 • Fungerer som leder under styreleders fravær

Kasserers hovedarbeidsoppgaver

 • Kasserer har overordnet styring og koordineringsansvar for klubbens økonomi.

Seniorleder fotball hovedarbeidsoppgaver

 • Ansvar for oppfølging av klubbens seniorlag på dame- og herresiden.
 • Kommunikasjonsledd mellom styret og klubbens senior-trenere og spillere.
 • Sammen med administrasjonen, ansvarlig for planlegging og gjennomføring av øverste seniorlag sine kamper.
 • Sponsoransvarlig for senioravdelingen

Ungdomsleder fotball hovedarbeidsoppgaver

 • Ansvar for oppfølging av klubbens ungdomslag mellom 13 og 19 år.
 • Kommunikasjonsledd mellom styret og klubbens ungdomsspillere, foreldre og trenere.

Barneleder fotball hovedarbeidsoppgaver

 • Ansvar for oppfølging av klubbens barnelag mellom 6 og 12 år.
 • Kommunikasjonsledd mellom styret og klubbens barnelagstrenere og foreldre.
 • Ansvar for oppfølging av cupkomite i anledning Friggs barnecuper

Bandyansvarlig hovedarbeidsoppgaver

 • Organisering av bandy-aktiviteten er delegert til bandyutvalg i henhold til organisasjonsplan
 • Ansvar for samarbeid mellom bandy og fotball for barn

Jentefotballansvarlig hovedarbeidsoppgaver

 • Ansvarlig for oppfølging av fotballtilbudet på kvinnesiden
 • Ansvarlig for rekrutteringsplan og tiltak i jentefotballen
 • Kommunikasjonsledd mellom styret og klubbens jentelagstrenere og spillere/foreldre