Dommeransvarlig

Beskrivelse:

Rekruttering og oppfølging av dommere er en kjerneoppgave i klubben. Aktivitetene våre er helt avhengige av at barn og ungdom inspireres til å bli fotballdommere. En spennende og lærerik aktivitet som dommer gir mange en verdifull deltakelse i vår idrett. For å lykkes med rekruttering og den viktige oppfølgingsfasen er det viktig at klubben legger godt til rette. Dommeransvarlig er en viktig tilrettelegger. Det betyr en god samordning med styret i klubben, en bevisst rekrutteringsplan og oppfølging gjennom kurs og dommerforum.

Veiledning:

Dommeransvarlig sine oppgaver:
1. Dommeransvarlig sin viktigste oppgave er å ha god kontakt og godt samarbeid med:
– Klubbens dommere
– Klubbens styre og administrasjon
– Lagledere og trenere
– Oslo fotballkrets
2. Skal sammen med styret, sportslig ledelse og administrasjon arbeide for å rekruttere og beholde nok dommere i forhold til antall lag.
3. Skal legge til rette for halvårlig klubbdommerkurs internt og i samarbeid med administrasjon melde på aktuelle dommere til kretsens dommerkurs
4. Skal ha ansvaret for å tilby dem som har ambisjoner og talent, videre oppfølging og etterutdanning i nært samarbeid med kretsen.
5. Skal ha ansvaret for å påse at dommerne har en naturlig plass i klubbmiljøet på lik linje med spillerne
6. Skal ha ansvaret for å påse at utstyr til dommerne inngår i klubbens utstyrsavtale.
7. Skal tilrettelegge treningsmuligheter for dommerne, gjerne sammen med klubbens lag
8. Skal bistå med å finne aktuelle dommere til treningskamper og turneringer hvor Frigg er vertskap.
9. Skal i samråd med administrasjon: Oppdatere dommerkontrakter med spesifiserte krav og godtgjørelser til dommere. (Utstyrsgodtgjørelse, dømming av interne kamper etc.)