Beskrivelse av øvrige roller/funksjoner

Rollene slik de er beskrevet vil kunne innehas av både frivillige og ansatte. En eller flere personer kan også ha flere roller samtidig.

Daglig leder (øverste adm. leder)

  • Bidra til at styrets beslutninger gjennomføres etter vedtektene og god styrepraksis. Informere styrets medlemmer om klubbens drift og aktiviteter. Sørge for at saker av vesentlig betydning forelegges styret og at styrets beslutninger iverksettes.
  • Sørge for at klubbens budsjetter nås, og lede og disponere klubbens ressurser på en bærekraftig måte gjennom god økonomistyring.

Sportslig leder (fotball)

Sportslig leder er øverste ansvarlig for den sportslige delen i Frigg og skal jobbe strategisk og langsiktig med sportslig utvikling i henhold til sportsplan og sørge for at styrets beslutninger blir iverksatt.

Kullkoordinator fotball

Kullkoordinator har overordnet ansvar for alle spillere og trenere på årskullet, og er ansvarlig for planlegging av årsplan og treningsområder i henhold til klubbens sportsplan.

Trener fotball

Ansvarlig for planlegging og gjennomføring av treninger og kamper for egen treningsgruppe på SUPER-, EKSTRA-, eller BASIS-nivå

Trenerassistent fotball

Bistå kullkoordinator eller trener med gjennomføring av trening eller kamp

Driftsansvarlig:

Driftsansvarlig har ansvar for daglig drift av klubbens lokaler, anlegg og eiendeler.

Følgende roller er definert med egne sider i klubbhåndboken

Fair-play-ansvarlig

FIKS-ansvarlig

Kvalitetsklubbansvarlig

Rekrutteringsansvarlig

Trenerveileder

Dommeransvarlig

Jenteansvarlig

Inkluderingsansvarlig