Rutiner ved melding om uventet dødsfall blant klubbens medlemmer

I Frigg Oslo Fotballklubb kan informasjon om uventet dødsfall blant klubbens ansatte eller medlemmer varsles til daglig leder for videre håndtering i henhold til Beredskapsplanen.

5.1.Formålet med rutinen er å avlaste ansatte, trenere, ledere, medlemmer eller andre frivillige som får melding om uventet dødsfall blant klubbens medlemmer.

5.2.Gjelder informasjonen uventet dødsfall blant klubbens ansatte vil daglig leder vil ta kontakt med pårørende for å avklare om det er noe klubben kan bistå med i denne situasjonen. Daglig leder kan, etter avtale med pårørende, sende ut en mail med informasjon til øvrige ansatte, trenerforum, lagleder(-e) og andre som har relasjon/tilknytning til avdøde eller avdødes familie.

5.3.Gjelder informasjonen uventet dødsfall blant klubbens yngre medlemmer vil daglig leder ta kontakt med pårørende for å avklare om det er noe klubben kan bistå med i denne situasjonen. Daglig leder kan, etter avtale med pårørende, sende ut mail med informasjon til trenere og ledere som har relasjon/tilknytning til avdøde eller avdødes familie.

Beredskapsgruppen kan ta kontakt med skolen hvor avdøde var elev for et samarbeid og inkludering av for eksempel helsesøster.

Beredskapsgruppen ønsker at trenere eller ledere, som kjenner barna best, oppfordres til å snakke med årgangen og følge opp søsken, medspillere/venner så godt det lar seg gjøre.

5.4.Gjelder informasjonen uventet dødsfall blant forelder som enten var trener, lagleder, utøver, medlem eller frivillig vil daglig leder/beredskapsgruppen ta kontakt med leder av sportslig utvalg i idrettsgrenen og «støtte»-apparatet rundt avdøde for å følge opp så godt det lar seg gjøre.