Retningslinjer mot seksuell trakassering og seksuelle overgrep i idretten

(Vedtatt av Idrettsstyret i 2010)

Seksuelle overgrep og seksuell trakassering er totalt uforenlig med idrettens verdier. Det er nulltoleranse for diskriminering og trakassering uansett kjønn, etnisk bakgrunn, livssyn, seksuell orientering og funksjonshemming i norsk idrett. Det er et viktig mål å utvikle toleranse og forståelse og å skape erkjennelse av menneskers likeverd for å unngå̊ diskriminering, trakassering og hets.

Alle i idretten bør jobbe for å etablere trygge miljøer og en trygg atmosfære for både barn, unge og voksne. Voksne må respektere utøvernes personlige rom og aldri overskride grensene for akseptabel oppførsel.

Med seksuell trakassering menes uønsket seksuell oppmerksomhet som er plagsom for den oppmerksomheten rammer. Med seksuelle overgrep menes å lure eller påtvinge et annet menneske seksualitet som det ikke ønsker, eller er utviklingsmessig i stand til å gi sitt samtykke til.

Norsk idrett har nulltoleranse for hver form for diskriminering og trakassering. Det betyr at det alltid skal reageres på slike handlinger.

2.1. Følgende retningslinjer gjelder i hele norsk idrett:

 1. Behandle alle med respekt, og avstå fra alle former for kommunikasjon, handling eller behandling som kan oppleves som krenkende.
 2. Unngå berøringer som kan oppleves som uønsket.
 3. Unngå alle former for verbal intimitet som kan oppleves som seksuelt ladet.
 4. Unngå uttrykk, vitser og meninger som omhandler utøveres kjønn eller seksuelle orientering på en negativ måte.
 5. Tilstrebe å ha begge kjønn representert i støtteapparatet.
 6. Unngå kontakt med utøvere i private rom uten at det er flere til stede eller det er avtalt med foresatte eller idrettsledelsen.
 7. Vise respekt for utøverens, trenerens og lederens privatliv.
 8. Unngå doble relasjoner. Dersom et gjensidig forhold etableres bør situasjonen tas opp og avklares åpent i miljøet.
 9. Ikke tilby noe form for motytelse i den hensikt å forlange eller forvente seksuelle tjenester i retur.

10. Gripe inn og varsle dersom man opplever brudd på disse retningslinjene. Støtteapparatet (trenere, ledere, tillitsvalgte, funksjonærer, dommere, foreldre mfl.) har hovedansvar for at retningslinjene gjøres kjent og overholdes i organisasjonen/idrettsmiljøet.

I Frigg skal ved mistanke om brudd på retningslinjene varsles til daglig leder for videre håndtering i henhold til rutinen for håndtering om kritikkverdige forhold, vedlegg 1 til Beredskapsplanen.

Informasjon om og retningslinjer om seksuell trakassering og overgrep i idretten.

https://www.idrettsforbundet.no/globalassets/idrett/idrettsforbundet/retningslinjer/brosjyre_se ksuell-trakassering_norsk_web.pdf

Frigg Oslo jobber for at barn, unge og voksne skal trives og føle seg trygge i idretten. Vi jobber for å forebygge seksuell trakassering og overgrep i Frigg Oslo og vi krever politiattest for alle trenere og andre som har et ansvar for barn under 18 år. Vi har nulltoleranse for hver form for seksuell trakassering og diskriminering. Vi skal alltid reagere på alle slike type handlinger.

Last ned:
Plakat: Retningslinjer mot seksuell trakassering.

Lenker: 

Idrettspolitisk dokument 2015-2019, side 11 https://www.idrettsforbundet.no/om-nif/idrettspolitisk- dokument-2015-2019/

Straffelova, kapittel 26: Seksuallovbrudd https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-05-20-28/KAPITTEL 2- 11#KAPITTEL 2-11

  Alarmtelefonen:    www.116111.no

  Hjelpetelefonen: www.incest80057000.no

Straffelova §196 https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-05-20-28/KAPITTEL 2-5#KAPITTEL 2-5 Les meir om denne plikta (avvergingsplikt) her: https://snl.no/avvergingsplikt

2.2 Hvordan skal Frigg FK handle når det er varslet om seksuell trakassering eller overgrep?

En trener eller tillitsvalgt i idrettslaget som har blitt kontaktet av noen om seksuall trakassering og overgrep skal straks ta kontakt med daglig leder eller styreleder.

Handlingsplan:

 1. Frigg FK skal ta alle meldinger alvorlig. Varslingene skal håndteres av daglig leder / styreleder i Frigg.
  1. Om det gjelder overgrep mot myndig person skal en sterkt anbefale om å selv melde inn saken til politiet, og gjerne tilby vedkommende å bli med til politiet.
  1. Gjelder det overgrep mot en mindreårig må foreldre informeres, og i samråd med dem melde inn saken til politiet.
   1. Mistenkes det at den eller de foreldrene selv har utført seksuelle overgrep mot den mindreårige bør en ta kontakt direkte til politiet, eller kontakte barnevernet.
  1. Det er avgjørende at slike saker blir håndtert med en gang.
   1. I saker der det mistenkes lovbrudd skal en kontakte politi (samme dag) på telefon 112 (akutt) eller 02800.
  1. Er en i tvil om hva en skal gjøre, skal politiet kontaktes, saken legges frem og en søker råd.
   1. Frigg FK skal avklare sin oppfølging i slike saker med politiet, for å ikke ødelegge politiets etterforskning.
 2. I andre saker skal leder håndtere saken etter kort tid etter varsling og senest innen en uke.
  1. Til dette skal det utnevnes saksansvarlig i styret og avtales møte med de involverte.
  1. Frigg skal ikke hindre eller råde noen fra å kontakte politiet.
  1. Idrettskretset i fylket kan kontaktes for hjelp av håndteringen.

Kontaktinformasjon til idrettskretsene: www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/

2. 3 Saksgang i Frigg Oslo FK:

 1. Det er hovedstyret i Frigg Oslo FK som håndterer og gjør vedtak i saken.
  1. Hovedstyret har vedtatt at Styreleder og Nestleder skal håndtere slike saker og vurdere om den skal bringes frem for styret som informasjons- eller vedtakssak.
  1. Som i andre saker skal styrets medlemmer vurdere sin habilitet, og dette bør komme frem av relevante protokoller.
 2. Alle saker skal følges opp, uavhengig av om saken har vært håndtert av politiet.
  1. Dette gjelder både om noen har vært dømt i saken, eller om saken ender med frikjenning eller henleggelse.
 3. Mens saken er under håndtering av politi eller rettssystem, skal idrettslaget;
 4. Vurdere om saken skal meldest inn til NIFs domsutvalg for suspensjon av involverte.
 5. Be person(er) som er mistentkt for å ha utført seksuell trakassering eller overgrep om å ha en tilbaketrukken rolle til saken er håndtert.
 6. Frigg skal også vurdere å hente inn ny(e) politieattest(er).
 7. Saker som ikke er politisaker, eller som er ferdig håndtert av politi/rettssystem, skal følges opp av hovedstyret ved de saksansvarlige.

De saksansvarlige bør holde separert møte med de involverte, og vurdere om en skal hente inn annen informasjon. På bakgrunn av dette lager de et saksframlegg til styret.

Frigg FK anbefales om å kontakte idrettskretsen for hjelp i slike saker. Kontaktinformasjon til idrettskretsene: www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/

2.4 Frigg FK skal føre logg for hver sak.

 • Lederen i Frigg FK skal alltid opprette en sakslogg når det blir varslet om sekusell trakassering eller overgrep. Her skal det loggføres for de ulike hendelsene i saken, med dato, tidspunkt og sted for hendelsen.
(Dato) (Tidspunkt)  –  X mottok telefon/e-post om saken fra person Y.(Dato) (Tidspunkt) – X snakker med daglig leder om saken med person Y. (Dato) (Tidspunkt) – Daglig leder informerer styreleder.

Eksempel på logg:

 • Unngå å skrive personsopplysninger i loggen
  • Målet med loggen er å enkelt kunne gjøre rede for sakshåndteringen i Frigg FK

Den skal bidra til en ryddig håndtering internt, men er også viktig dersom saken skulle være alvorlig og senere bli fulgt opp av politi eller media.

Logg og all saksinformasjon skal være konfidensielt og av så få personer som mulig.

2. 5 Håndtering av informasjon:

 • Styret skal sikre at informasjon om saken ikke blir formidlet til andre enn dem som trenger det for å håndtere saken.
  • I saker som kan gjelde lovbrudd skal Frigg Oslo FK spørre politiet om råd før en informerer andre i gruppen/ klubben.
  • Ryktespedning og snakk gjør politiet sin etterforskning / Frigg Oslo FK sin håndtering mer utfordrende og en ekstra belastning for menneskene det gjelder.

2. 6 Ta vare på de involverte:

 • Ledelsen i Frigg Oslo FK skal ta vare på de involverte, og legge til rette for at håndteringen av saken ikke fører til unødig påkjennelse for dem.
  • Frigg Oslo FK har ansvar for å ta vare på den eller de som kan ha opplevd trakassering eller overgrep, og legge til rette for at den eller de skal kunne passes på godt i klubben.

2. 7. Reaksjoner

 • Seksuell trakassering, overgrep og brudd på NIFs retningslinjer mot seksuell trakassering kan sanksjoneres etter NIFs straffebestemmelser.
  • Dette innebærer at Frigg Oslo FK eller et annet organisasjonsledd i NIF, kan påtale forholdet til NIFs domutvalg.
  • Domsutvalget kan suspendere vedkommende i vente av endelig avgjørelse, og kan etter denne gi en reaksjon som kan omfatte utestengning i deltakelse i norsk idrett.
  • Når det er vurdert å påtale et forhold til NIFs domsutvalg, bør en kontakte idrettskretsen for nærmere veiledning.
  • Om Frigg Oslo FK vil gi andre reaksjoner, bør ein kontakte idrettskretsen for råd.