Beskrivelse av øvrige roller/funksjoner

Rollene slik de er beskrevet vil kunne innehas av både frivillige og ansatte. En eller flere personer kan også ha flere roller samtidig.

Daglig leder (øverste adm. leder)

 • Bidra til at styrets beslutninger gjennomføres etter vedtektene og god styrepraksis. Informere styrets medlemmer om klubbens drift og aktiviteter. Sørge for at saker av vesentlig betydning forelegges styret og at styrets beslutninger iverksettes.
 • Sørge for at klubbens budsjetter nås, og lede og disponere klubbens ressurser på en bærekraftig måte gjennom god økonomistyring.

Sportslig leder (fotball)

Sportslig leder er øverste ansvarlig for den sportslige delen i Frigg og skal jobbe strategisk og langsiktig med sportslig utvikling i henhold til sportsplan og sørge for at styrets beslutninger blir iverksatt.

Kullkoordinator fotball

Kullkoordinator har overordnet ansvar for alle spillere og trenere på årskullet, og er ansvarlig for planlegging av årsplan og treningsområder i henhold til klubbens sportsplan.

Trener fotball

Ansvarlig for planlegging og gjennomføring av treninger og kamper for egen treningsgruppe på SUPER-, EKSTRA-, eller BASIS-nivå

Trenerassistent fotball

Bistå kullkoordinator eller trener med gjennomføring av trening eller kamp

Driftsansvarlig:

Driftsansvarlig har ansvar for daglig drift av klubbens lokaler, anlegg og eiendeler.

Følgende roller er definert med egne sider i klubbhåndboken

Fair-play-ansvarlig

FIKS-ansvarlig

Kvalitetsklubbansvarlig

Rekrutteringsansvarlig

Trenerveileder

Dommeransvarlig

Jenteansvarlig

Inkluderingsansvarlig

Inkluderingsansvarlig

Hovedmålet for inkluderingsansvarlig er å bidra til å senke alle terskler for deltagelse.

Det innebærer blant annet:

 • Kontakt med NAV, Flyktningeorganisasjoner, skole og bydel om deltagelse.
 • Jobbe for at klubben har et tilbud der utstyr er rimelig og ikke ekskluderende.
 • Jobbe målrettet for å få med trenere og ledere med innvandrerbakgrunn av begge kjønn.
 • Være bevisst kostnadene og holde de på et minimumsnivå i barne- og ungdomsidretten.
 • Omfordele midler internt for å dekke utgifter til medlemmer som ikke har råd til det.
 • I tillegg opprettholde og videreutvikle avtaler idrettslaget har med kommunen/NAV for å få en ubyråkratisk ordning om å få dekket trenings- og medlemsavgift for medlemmer som ikke har råd til det.
 • Være kjent med og gjerne søke støtte fra støtteordninger som har som mål om å øke mangfoldet.

Jenteansvarlig

Overordnet mål: Sørge for å ivareta nye jenter og deres foreldre, samt rekruttere jetner til de yngste årskullene.

Generelle retningslinjer

 • Sørge for å ivareta samtlige spillere på en rettferdig måte. Alle skal få tilbud om de samme mulighetene.
 • Evaluere og videreutvikle relevante deler i sportsplan i samråd med sportslig leder.
 • Klubbens kontaktpunkt for nye jentespillere og foreldre.
 • Kjenne til klubbens visjon, verdier, mål og sportsplan og gjøre disse kjent for spillere og foreldre.

Konkrete oppgaver:

 • Aktivt invitere jenter i den yngste årsklassen til å komme på fotballtrening gjennom kontakt med skoler, SFO, barnehager, samt oppdatere hjemmesider og sosiale medier med relevant informasjon.
 • Kartlegge og rekruttere trenere og støtteapparat til jentelagene i klubben i samarbeid med treneransvarlig.
 • Gjennomføre foreldremøter.
 • Ansvarlig for påmelding til turneringer og inndeling av jentelag til kamper/turneringer.

Fair Play-ansvarlig

Overordnet mål: Utvikle, forankre, synliggjøre hva klubben definerer som Fair Play

Konkrete oppgaver:
– Ansvarlig for å definere, implementere og følge opp Fair-play
– Utarbeide en årlig Fair-play plan
– Fremme aktivt Fair Play blant klubbens medlemmer og ansatte
– Kontaktpunkt for NFF og OFK i Fair-play arbeidet
– Utarbeide tiltak for å forbedre Fair-play i Frigg
– Synliggjøre Fair-play innenfor klubben, på nettsider og i relevante dokumenter

Dommeransvarlig

Beskrivelse:

Rekruttering og oppfølging av dommere er en kjerneoppgave i klubben. Aktivitetene våre er helt avhengige av at barn og ungdom inspireres til å bli fotballdommere. En spennende og lærerik aktivitet som dommer gir mange en verdifull deltakelse i vår idrett. For å lykkes med rekruttering og den viktige oppfølgingsfasen er det viktig at klubben legger godt til rette. Dommeransvarlig er en viktig tilrettelegger. Det betyr en god samordning med styret i klubben, en bevisst rekrutteringsplan og oppfølging gjennom kurs og dommerforum.

Veiledning:

Dommeransvarlig sine oppgaver:
1. Dommeransvarlig sin viktigste oppgave er å ha god kontakt og godt samarbeid med:
– Klubbens dommere
– Klubbens styre og administrasjon
– Lagledere og trenere
– Oslo fotballkrets
2. Skal sammen med styret, sportslig ledelse og administrasjon arbeide for å rekruttere og beholde nok dommere i forhold til antall lag.
3. Skal legge til rette for halvårlig klubbdommerkurs internt og i samarbeid med administrasjon melde på aktuelle dommere til kretsens dommerkurs
4. Skal ha ansvaret for å tilby dem som har ambisjoner og talent, videre oppfølging og etterutdanning i nært samarbeid med kretsen.
5. Skal ha ansvaret for å påse at dommerne har en naturlig plass i klubbmiljøet på lik linje med spillerne
6. Skal ha ansvaret for å påse at utstyr til dommerne inngår i klubbens utstyrsavtale.
7. Skal tilrettelegge treningsmuligheter for dommerne, gjerne sammen med klubbens lag
8. Skal bistå med å finne aktuelle dommere til treningskamper og turneringer hvor Frigg er vertskap.
9. Skal i samråd med administrasjon: Oppdatere dommerkontrakter med spesifiserte krav og godtgjørelser til dommere. (Utstyrsgodtgjørelse, dømming av interne kamper etc.)

FIKS-ansvarlig

Overordnet mål: Sørge for at klubbens roller og personer er oppdatert i FIKS og at klubben innehar den nødvendige kompetansen som omhandler FIKS

Konkrete oppgaver:
– Brukeradministrasjon – sørge for at de relevante personene har de riktige tilgangene
– Brukeropplæring – sørge for at relevante personer har nødvendig kunnskap om FIKS i forhold til rollen
– Overgangsansvarlig – håndtere og godkjenne overganger til og fra klubben
– Lagpåmelding i FIKS
– Oppdatere spillerlister i FIKS
– Oppdatere baneinformasjon ovenfor kretsen

Trenerveileder

Overordnet mål: Trenerveileder har ansvar for oppfølgingen av trenerne i klubben, både faglig og praktisk, og skal sørge for at sportsplan legges til grunn for all aktivitet som gjennomføres i regi av Frigg.

Konkrete oppgaver:

 • Ansvarlig for å planlegge og gjennomføre trenerforum for klubbens trenere
 • Evaluere og revidere sportsplan i samråd med sportslig leder og kullkoordinatorer
 • Faglig og praktisk oppfølging av trenere i barne- og ungdomsavdelingen
 • Ansvarlig for rekruttering av nye trenere, samt sørge for at det er nok trenere på de ulike årgangene
 • Kartlegge kompetanse og bidra til at trenere har og får den nødvendige utdanningen
 • Overordnet ansvar for kullkoordinatorene og planlegging og gjennomføring av de ulike årgangenes årshjul
 • Innstille spillere til sonelag og kretsuttak i samarbeid med kullkoordinatorer

Kvalitetsklubbansvarlig

Overordnet mål: Sørge for at klubben følger opp de standarder som er krav til Kvalitetsklubb og at dette etterleves i praksis

Konkrete oppgaver:

 • Klubbens kontaktpunkt for NFF og OFK
 • Leder av styringsgruppen
 • Oppdaterer styret på arbeide som gjennomføres knyttet til kvalitetsklubb-konseptet
 • Påse at rutiner, retningslinjer og dokumenter finnes og er i henhold til de krav som settes for å være kvalitetsklubb
 • Ansvar for årlig statusgjennomganger for Kvalitetsklubb
 • Utvikle og revidere Kvalitetsklubbdokumenter som klubbhåndbok, maler, og informasjon på nettside

Rekrutteringsansvarlig

Overordnet mål: Sørge for å ivareta nye spillere og foreldre til klubben, samt rekruttere spillere til de yngste årskullene fra nærliggende skoler og barnehager.

Generelle retningslinjer

 • Sørge for å ivareta samtlige spillere på en rettferdig måte. Alle skal få tilbud om de samme mulighetene.
 • Evaluere og videreutvikle relevante deler i sportsplan i samråd med sportslig leder.
 • Klubbens kontaktpunkt for nye spillere og foreldre.
 • Kjenne til klubbens visjon, verdier, mål og sportsplan og gjøre disse kjent for spillere og foreldre.

Tidspunkt for oppstart av nye årganger:

 • Vår: 1.uke i mai
 • Høst: 2.uke etter skolestart

Konkrete oppgaver:

 • Aktivt invitere spillere i den yngste årsklassen til å komme på fotballtrening gjennom kontakt med skoler, SFO, barnehager, samt oppdatere hjemmesider og sosiale medier med relevant informasjon.
 • Kartlegge og rekruttere trenere og støtteapparat til de nye årgangene i klubben i samarbeid med treneransvarlig.
 • Gjennomføre foreldremøter i forbindelse med oppstart på vår og høst for de yngste årgangene.
 • Ansvarlig for planlegging og gjennomføring av treninger for den yngste årsklassen.
 • Ansvarlig for klubbens rekrutteringsplan som skal revideres årlig.
 • Ansvarlig for påmelding til turneringer og inndeling av lag til kamper/turneringer.
 • Utarbeide et årshjul for den yngste årsklassen.