Innkalling til ordinært årsmøte 14 mars 2019 kl 19.00

I henhold til Frigg Oslo FKs vedtekter (Lov for Frigg Oslo FK) § 13 innkalles det til ordinært årsmøte 14. mars 2019 kl 19.00 på Klubbhuset.
Dagsorden:

 1. Godkjenne de stemmeberettigete.
 2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.
 3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.
 4. Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.
 5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
 6. Behandle forslag og saker.
 7. Fastsette medlemskontingent.
 8. Vedta idrettslagets budsjett.
 9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
 10. Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere idrettslagets regnskap.
 11. Foreta følgende valg:

a) Leder og nestleder
b) 7 styremedlemmer og 2 varamedlem
c) Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9.
d) Kontrollkomité med minst to medlemmer.
e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
f) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.

Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt inn til styret senest to uker før årsmøtet, jf Lov for Frigg Oslo FK § 13 annet ledd. Forslag sendes skriftlig til post@frigg.no.

Fullstendig saksliste og underlagsdokumenter vil være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet, jf Lov for Frigg Oslo FK § 13 annet ledd, på denne siden. Det inkluderer:
Årsberetning 2018 med

 1. Regnskap
 2. Noter til regnskap
 3. Revisorberetning
 4. Budsjett 2019

Valgkomiteens innstilling
Innstilling til valgkomite
Kontrollkomiteens beretning
Innkomne forslag
Budsjett 2019

Med hilsen fra
Styret i Frigg Oslo FK

You may also like...