Innkalling til ordinært årsmøte 2 mars 2023 kl 19.00

I henhold til Lov for Frigg Oslo FK) § 14 innkalles det til ordinært årsmøte onsdag 2. mars 2023 kl 19.00

Sted: Friggs klubbhus, Gydas vei 14

Dagsorden med saksgrunnlag

 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
 2. Velge dirigent(er).
 3. Velge protokollfører(e).
 4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.
 5. Godkjenne innkallingen.
 6. Godkjenne saklisten.
 7. Godkjenne forretningsorden.
  Forslag til forretningsorden.
 8. Behandle idrettslagets årsberetning.
  Se årsberetning 2022 nederst på siden.
 9. Behandle idrettslagets regnskap, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning og revisors beretning.
  Se årsberetning 2022 nederst på siden.
 10. Behandle forslag og saker.
  Ingen innkomne forslag til behandling.
 11. Fastsette medlemskontingent og gi fullmakt til å fastsette treningsavgifter.
  Styret foreslår: Ingen endring av kontingent. Styret har fullmakt til å fastsette treningsavgifter.
 12. Vedta idrettslagets budsjett.
  Se årsberetning 2022 nederst på siden for styrets forslag til budsjett 2023.
 13. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
  Ingen endringsforslag til behandling.
 14. Foreta følgende valg:
  a) Styre med leder, nestleder, 5 styremedlemmer og 2 varamedlemmer.
  Valgkomiteens innstilling

  b) Kontrollutvalg med leder, ett medlem og ett varamedlem(mer).
  Valgkomiteens innstilling
  Styret foreslår: Styret gis fullmakt til å supplere kontrollutvalget med varamedlem.

  c) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
  Styret foreslår: Styret gis fullmakt til å velge disse representantene.

  d) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.
  Styrets forslag til årsmøte: Styret innstiller Per Wilhelm Johnsen som leder og Lasse Lønnebotn og Claudia Gjerding som medlemmer i valgkomitéen. Styret gis fullmakt til å supplere kontrollutvalget med varamedlem.

  e) Eventuelt øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan.
  Ingen endringsforslag til behandling.

  For punkt 14 a) til e) gjelder:
  Ledere og nestledere velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet. Der det velges flere varamedlemmer skal det velges 1. varamedlem, 2. varamedlem osv.
 15. Engasjere revisor til å revidere idrettslagets regnskap.
  Styret innstiller på fortsatt samarbeide med Nitschke AS

Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt inn til styret senest to uker før årsmøtet, jf Lov for Frigg Oslo FK § 14 annet ledd. Forslag sendes skriftlig til post@frigg.no.

Fullstendig saksliste og underlagsdokumenter vil være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet, jf Lov for Frigg Oslo FK § 14 annet ledd, på denne siden.

Fullstendig saksliste og underlagsdokumenter legges ut på denne siden innen gjeldende frister.

Fullstendig saksliste og underlagsdokumenter:
Det utgjøres av de forslag og innstillinger som gjengitt over på denne siden samt Friggs årsberetning 2022 med:

 1. Styrets beretning 2022
 2. Regnskap 2022
 3. Noter til regnskap
 4. Revisorberetning
 5. Budsjett 2023
 6. Kontrollutvalgets beretning

Last ned Friggs årsberetning 2022 (inkludert dokumentent 1-6 over). Forøvrig ingen andre dokumenter til årsmøtet 2022.

Med hilsen fra
Styret i Frigg Oslo FK

Med hilsen fra
Styret i Frigg Oslo FK

You may also like...