Innkalling til ordinært årsmøte 6 mars 2024 kl 19.00

I henhold til Lov for Frigg Oslo FK §10 innkalles det til ordinært årsmøte onsdag 6. mars 2024 kl 19.00

Sted: Friggs klubbhus, Gydas vei 14

Dagsorden med saksgrunnlag

(saksgrunnlag legges ut på denne siden innenfor de ordinære frister):

 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
 2. Velge dirigent(er).
 3. Velge protokollfører(e).
 4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.
 5. Godkjenne innkallingen.
 6. Godkjenne saklisten.
 7. Godkjenne forretningsorden.
  Forslag til forretningsorden.
 8. Behandle idrettslagets årsberetning.
  Se årsberetning 2023 nederst på siden.
 9. Behandle idrettslagets regnskap, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning og revisors beretning.
  Se årsberetning 2023 nederst på siden.
 10. Behandle forslag og saker.
  10.1 Innkommet forslag fra styret: Tor Audun Sørensen utnevnes til æresmedlem.
 11. Fastsette medlemskontingent og gi fullmakt til å fastsette treningsavgifter.
  Styret foreslår: Ingen endring av kontingent. Styret har fullmakt til å fastsette treningsavgifter.
 12. Vedta idrettslagets budsjett.
  Se budsjettforslag i årsberetning 2023 nederst på siden.
 13. Behandle idrettslagets organisasjonsplan. Ingen endringsforslag til behandling.
 14. Foreta følgende valg:
  a) Styre med leder, nestleder, 5 styremedlemmer og 2 varamedlemmer.
  Valgkomiteens innstilling

  b) Kontrollutvalg med leder, ett medlem og ett varamedlem(mer).
  Valgkomiteens innstilling
  Styret foreslår: Styret gis fullmakt til å supplere kontrollutvalget med varamedlem.

  c) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
  Styret foreslår: Styret gis fullmakt til å velge disse representantene.

  d) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.
  Styrets forslag til årsmøte: Styret innstiller Per Wilhelm Johnsen som leder og Lasse Lønnebotn og Claudia Gjerding som medlemmer i valgkomitéen. Styret gis fullmakt til å supplere kontrollutvalget med varamedlem.

  e) Eventuelt øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan.
  Ingen endringsforslag til behandling.

  For punkt 14 a) til e) gjelder:
  Ledere og nestledere velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet. Der det velges flere varamedlemmer skal det velges 1. varamedlem, 2. varamedlem osv.

 15. Engasjere revisor til å revidere idrettslagets regnskap.
  Styret innstiller på fortsatt samarbeide med Nitschke AS

Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt inn til styret senest to uker før årsmøtet, jf Lov for Frigg Oslo FK § 10. Forslag sendes skriftlig til post@frigg.no.

Fullstendig saksliste og underlagsdokumenter.

Frigg Oslo FK årsberetning 2023 med Budsjett, regnskap og balanse
Forslag til forretningsorden.
Tor Audun Sørensen utnevnes til æresmedlem.
Valgkomiteens innstilling

Med hilsen fra
Styret i Frigg Oslo FK

You may also like...