Category: Håndbok

Generelt om forsikring

Generelt om forsikring

Ved skade og behandling: Gå til Skader og forsikring Fotball Fotballforsikringen inkluderer fotballspillere i alle aldre. For spillere under 12 år er det et krav om at spillerne er registrert som medlem av en...

Kontingenter, avgifter, medlemskap

Kontingenter, avgifter, medlemskap

Klubben benytter Spond som er et elektronisk medlemssystem. Vi sender elektroniske betalingskrav til medlemmene gjennom Spond, noe som gir enklere oversikt over utsendelser og rimeligere innkreving av kontingenter. På klubbens hjemmeside ligger en oversikt...

Politiattest

Politiattest

Styret er pliktig til å avkreve politiattest fra alle som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Med mindreårige menes barn og unge under...

Styrets sammensetning og oppgaver

Styrets sammensetning og oppgaver

Sammensetning Frigg Oslo FK har ett hovedstyre som dekker hele klubben. Det er ikke øvrige adskilte enheter eller styrefunksjoner. Det består av Leder, Nestleder, 7 medlemmer og 2 varamedlemmer. Lovpålagte oppgaver for styret finnes...

Inkluderingsansvarlig

Inkluderingsansvarlig

Hovedmålet for inkluderingsansvarlig er å bidra til å senke alle terskler for deltagelse. Det innebærer blant annet: Kontakt med NAV, Flyktningeorganisasjoner, skole og bydel om deltagelse. Jobbe for at klubben har et tilbud der...

Jenteansvarlig

Jenteansvarlig

Overordnet mål: Sørge for å ivareta nye jenter og deres foreldre, samt rekruttere jetner til de yngste årskullene. Generelle retningslinjer Sørge for å ivareta samtlige spillere på en rettferdig måte. Alle skal få tilbud...